India

12/04/2024 Friday
Shri Gurudev Shikshan Prasarak Mandal's

Yeola, Dist. Nashik, Maharashtra, India, 423401

Syllabus
1.
F.Y.B.Sc. CBCS Pattern
2.
S.Y.B.Sc. CBCS Pattern
3.
T. Y. B.Sc. CBCS Pattern
4.
F.Y.B.Sc. SEM Pattern
5.
S.Y.B.Sc. SEM Pattern
6.
T.Y. B.Sc. SEM Pattern